close
loading
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.edenzaproszenia.pl z dnia 1.01.2017

 

 

I. Uwagi ogólne

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.edenzaproszenia.pl jest ABM Bartosz Kurek (zwana dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Warszawie. ul.Skrzyneckiego 24, 04-563 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, posiadająca REGON: 366243779, NIP: 7372008651

Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod:

- numerem telefonu: 602 620 178 

- adresem poczty elektronicznej: edenzaproszenia@gmail.com

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.edenzaproszenia.pl.

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ww.edenzaproszenia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

6. Sprzedawca – firma ABM Bartosz Kurek  (z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Skrzyneckiego 24), REGON: 366243779, NIP: 7372008651.

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.edenzaproszenia.pl w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki Internet Explorer w wersji 10.0 (Edge) lub nowszej z włączoną obsługą JavaScriptu, w tym Ciasteczek (Cookies) lub

b) przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersjach minimum kolejno: 43.0, 16.0, 9.0, 30.0 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript, w tym Ciasteczek(Cookies),

c) Minimalna rozdzielczość ekranu 360x 900 pikseli.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.edenzaproszenia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Zdjęcia Towarów podane na stronie sklepu internetowego www.edenzaproszenia.pl są wyłączną własnością edenzaproszenia.pl oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, ze zm.). 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) i treści o charakterze bezprawnym,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.edenzaproszenia.pl, dokonać wyboru odpowiednich produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Sklep dopuszcza możliwość złożenia Zamówienia uzupełniającego.

11. Zamówienie uzupełniające nie może być złożone później niż w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia podstawowego.

12. Do Zamówień (podstawowych i uzupełniających) obejmujących mniej niż 20 szt. zaproszeń ślubnych sklep dolicza 30 zł brutto opłaty dodatkowej.

13. W przypadku zaproszeń ślubnych jest możliwy zakup tzw. próbek. Koszt do 3 sztuk – 30 zł brutto. Cena próbek zawiera koszt wysyłki.

14. Przed złożeniem Zamówienia w sklepie internetowym jest możliwe obejrzenie przykładowych wzorów zaproszeń oraz ich elementów (np. wstążki, papier) w siedzibie Sklepu, ul. Skrzyneckiego 24, 04-563 Warszawa, po uprzednim umówieniu spotkania pod nr telefonu: 602 620 178 lub mailowo edenzaproszenia@gmail.com

Spotkanie może się odbyć w dniach roboczych w godzinach 9-15, lub w innych godzinach wcześniej uzgodnionych.

15. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu internetowego na adres edenzaproszenia@gmail.com. 

16. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, sklep zobowiązuje się do podania daty zrealizowania Zamówienia lub do zwrócenia pieniędzy za niezrealizowane Zamówienie.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i kierowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.

3. Na czas dostawy Towaru, od momentu zaakceptowania Zamówienia przez obie strony, składają się:

a) czas przygotowania Zamówienia przez Sklep Internetowy,

b) czas dostawy Towaru przez dostawcę.

4. Termin wysyłki jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi: 

(licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu do druku):

a) w przypadku wybrania realizacji Zamówienia w formie usługi ekspresowej od momentu potwierdzenia Zamówienia:

- zaproszenia - 5 dni roboczych, 

- pozostała papeteria i inne produkty: 5 dni roboczych

b) w przypadku wybrania realizacji Zamówienia w formie usługi zwykłej

- zaproszenia - 5-10 dni roboczych

- pozostała papeteria i inne produkty: 7 dni roboczych

5. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sklepu ul. Skrzyneckiego 24, 04-563 Warszawa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Zamówienie:

a) przelewem na numer konta bankowego 05 1140 2004 0000 3102 7830 6319

Właścicielem konta jest firma ABM Bartosz Kurek z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzyneckiego 24, NIP: 7372008651;

b) przy odbiorze osobistym Zamówienia (po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą).

Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.

3. Termin płatności przelewem wynosi 3 dni roboczych.

4. Po 3 dniach roboczych oczekiwania na wpłatę Zamówienie zostaje anulowane.

5. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej, na adres wskazany w Zamówieniu.

6. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego:

a) po całkowitym zaakceptowaniu Zamówienia przez Klienta - dla zaproszeń i innych produktów personalizowanych, 

b) po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar – dla pozostałych produktów.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, jeśli złoży stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres EDEN ZAPROSZENIA ul. Skrzyneckiego 24, 04-563 Warszawa, podany w niniejszym Regulaminie.

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość: doc (link).

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

EDEN ZAPROSZENIA ul. Skrzyneckiego 24, 04-563 Warszawa.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszt opakowania i zwrotu Towarów ponosi Klient.

8. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

9. Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem na konto, z którego opłacone zostało Zamówienie.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres edenzaproszenia@gmail.com.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Sklep internetowy edenzaproszenia.pl nie odpowiada za wady Towarów wynikające z błędów w treści Zamówienia, tj. jeśli Klient dokonał akceptacji Towaru zawierającego błąd (np. w liście osób, w treści, w nazwiskach itp.) - reklamacja nie jest rozpatrywana pozytywnie, a Zamówienie uznaje się za zrealizowane. Ponowna realizacja takiego Zamówienia jest możliwa pod warunkiem:

a) złożenia poprawnego Zamówienia,

b) opłacenia kosztów ponownego Zamówienia,

Sklep internetowy odpowiada za wady Towarów wynikające z nieprawidłowej realizacji prawidłowo złożonego Zamówienia. W takim przypadku Sklep dokonuje realizacji prawidłowego Zamówienia bez obciążania Klienta kosztami ponownej realizacji Zamówienia.

Kolory wstążek i sznurków, papierów i inne elementy Towarów na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu, ze względu na rozdzielczość ekranu komputera, monitora, wyświetlacza, jakość zdjęć, filtry itd. Klient ma możliwość zamówić próbki albo obejrzeć elementy Zamówienia w siedzibie Sklepu.

Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Klient może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres edenzaproszenia@gmail.com.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;

b) za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo do do wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub usunięcia. 

5. Administratorem danych osobowych jest firma ABM Bartosz Kurek (zwana Sprzedawcą) z siedzibą w Warszawie. ul. Skrzyneckiego 24, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, posiadająca REGON: 366243779, NIP: 7372008651.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 


O naszej firmie
 

Oferujemy stylowe zaproszenia ślubne oraz niezbędne dodatki weselne: winietki, prezenty dla gości, pudełka na koperty, tablice usadzenia. Realizujemy indywidualne projekty graficzne. 

Próbki zaproszeń oraz papeterii ślubnej można oglądać w pracowni. 

W ofercie firmy EDEN znajdą Państwo również pełną gamę dekoracji florystycznych oraz wypożyczalnię.  

Kontakt

 

tel: 602 620 178

edenzaproszenia@gmail.com

ul. Skrzyneckiego 24

04-563 Warszawa (Wawer)

 

 

 

Copyright © Warszawa 2019 - Eden Zaproszenia ślubne

Powered by: www.cdx.pl